01.11.2015

Съобщение

Втори тур на местни избори за избори на кметове на кметства в девет населени места на територията на Община Казанлък приключи в 19:00 ч.

 

Гласували 5754 души - 57.82%

30.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 30.10.2015

 1. Замяна на членове на СИК;
 2. Регистриране на застъпници
 3. Разни
29.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 29.10.2015

 1. Обявяване на преференциите за всеки кандидат за общински съветник по партии и коалиции;
 2. Регистриране на застъпници за втори тур на изборите за кметове на кметства;
 3. Разни
28.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК

1. Замяна на член на СИК;

2. Разни.

27.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 27.10.2015

 

 

1. Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини за втори тур на изборите за кметовете на кметства

2.Разни

26.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 26.10.2015

 

     1.Oбявяване решенията за изборите на Общински съветници и кметове на 26.10.2015г;

 1. Насрочване на втори тур на изборите за кметове на Кметства
 2. Разни
25.10.2015

Приключване на изборния ден в Община Казанлък

Избирателна активност към 19:00 ч.:

 

Местни избори: 31920 гласували

Национален референдум: 25019 гласували

24.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК - 10:00ч.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 24.10.2015

 

 

 1. Поправка на техническа грешка;
 2. Замяна на членове на СИК;
 3. Разни
23.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК / 23.10.2015

 1. Регистриране на застъпници;
 2. Замяна на застъпници;
 3. Разни
22.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК / 22.10.2015

 1. Регистриране на застъпници;
 2. Заявления за замяна на членове на СИК;
 3. Разни.
21.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО: образуване на подвижна избирателна секция (ПСИК)

Съгласно срока по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс – не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 04.10.2015 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, подават заявление по образец за включване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. В срока по чл. 90, ал. 1 от ИК общинските избирателни комисии образуват със свое решение подвижни избирателни секции на база постъпилите заявления. Законодателят не е предвидил образуване на нови подвижни секционни избирателни комисии след дата 04.10.2015 г., независимо от постъпилите след тази дата заявления.

Когато ПСИК е образувана на територията на съответната община, следва да имате предвид, че включените в списъка за гласуване избиратели от съседни населени места, ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.

В случай че лицата възразяват срещу посочените по-горе условия, то те могат да оттеглят подадените от тях заявления и да бъдат възстановени в избирателните списъци чрез дописване на ръка преди предаването им на СИК.

21.10.2015

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

21.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК - 14:00ч. / 21.10.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 21.10.2015 от 14:00ч.

 

 

 1. Заявления за замяна на членове на СИК;
 2. Регистриране на застъпници
 3. Разни
21.10.2015

Съобщение

Във връзка с постъпилите  запитвания за присъствието на определена категория лица по смисъла на чл. 272 от ИК, ОИК - Казанлък указва – след приключване на изборния ден при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение могат да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии,коалиции, инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 ИК, наблюдатели – при спазване на изискванията на чл. 114, ал. 2 ИК, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

ОИК -Казанлък указва, че една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник от една кандидатска листа в изборния ден.

При избори за общински съветници и кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа!!!

Уведомяват се лицата по чл. 272 ИК с оглед присъствието им при отваряне на избирателните кутии и отчитане на резултатите, че след затваряне на изборното помещение не се допуска отварянето му до финалното обявяване на резултатите от четирите вида избор и изготвяне на секционните протоколи от СИК.

20.10.2015

Проект за дневен ред на заседание на ОИК - 20.10.2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 20.10.2015

 

 

 1. Разглеждаен на жалби
 2. Регистриране на застъпници
 3. Замяна на застъпници
 4. Разни
19.10.2015

Проект за дневен ред на заседание на ОИК - 19.10.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 19.10.2015

 

 

 1. Заявление за замяна на регистрирани застъпници;
 2. Заявления за замяна на членове на СИК;
 3. Регистриране на застъпници
 4. Разни.
17.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК - 17.10.2015

 1. Поправка на технически грешки в списък на СИК;
 2. Разни.
16.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК - 16.10.2015

 1. Регистриране на застъпници;
 2. Замяна на членове на СИК;
 3. Разглеждане на жалба с вх.№ 204/16.10.2015г. от Надежда Колева пенчева относно поставяне на агитационни матириали извън определените места и без разрешение на собственици на обекти;
 4. Разни.
15.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК - 15.10.2015

1. Регистриране на застъпници;

2. Замяна членове на СИК;

2. Разни.

14.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК - 14.10.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 14.10.2015

 

 

 1. Допълване на Решение № 272 / 07.10.2015 г. на ОИК Казанлък
 2. Регистриране на застъпници
 3. Замяна на членове на СИК
 4. Разни
13.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 13.10.2015

 1. Вземане на решение по чл.10 от ИК
 2. Поправки на допуснати технически грешки в решения на ОИК
 3. Разни
13.10.2015

Съобщение

Община Казанлък уведомява че:

 

Заявки за осигуряване на транспорт за хора с увреждания до избирателните секции ще се приематна телефон 98 245 или информационния център на Община Казанлък на 22 и 23 октомври, както и в деня на изборите от 10 до 18 часа.

12.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 12.10.2015

 1. Регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Казанлък
 2. Поправки на допуснати технически грешки в решения на ОИК
 3. Замяна на членове на СИК
 4. Разни
09.10.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 09.10.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 09.10.2015

 

 

 1. Регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на     25.10.2015г. в Община Казанлък
 2. Назначаване на членове на ПСИК
 3. Разни
09.10.2015

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 10 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирателите/гласоподавателите могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес:

- Приложение № 12-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове;

- Приложение № 18-НР от книжата за националния референдум.

Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 10 октомври 2015 г. изтича и срокът, в който гласоподавателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на националния референдум. Заявлението – Приложение № 19-НР от книжата за референдума, се подава до общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в списъка за гласуване на референдума.

07.10.2015

ОТНОСНО съобщение на ЦИК за застъпници и представители на територията на съответната община

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

07.10.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 07.10.2015

 1. Относно жалба с Вх.№159/06.10.2015 14:00 ч. от ОС на ПП „ДПС“ Казанлък
 2. Определяне на членове на комисията, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Стара Загора да приемат бюлетините за изборите за общински съветници и кметове от печатницата на БНБ и да съпровождат транспортното средство до общинския център.
 3. Разни
06.10.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 06.10.2015

 

 1. Поправка на техническа грешка в Решение № 262 / 29.09.2015 г. на ОИК Казанлък
 2. Относно жалба с Вх.№159/06.10.2015 14:00 ч. от ОС на ПП „ДПС“ Казанлък
 3. Относно жалба с Вх.№160/06.10.2015 14:45 ч. от Теодора Ганчева Иванова, Продан Генев Бюйлеков, Моника Божидарова Динева, Пламен Станимиров Караджов
 4. Относно жалба с Вх.№161/06.10.2015 16:10 ч. от Николай Стефанов Терзиев, Радион Василев Попов, Минчо Иванов Ковачев, Стойчо Христов Чичеков
 5. Разни
05.10.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 05.10.2015

 1. Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на Нивелин Койчев Неделчев като независим кандидат за кмет на с. Черганово в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Казанлък в Община Казанлък
 2. Определяне броя на секциите, обслужвани с подвижна избирателна кутия, които следва да се образуват на територията на община Казанлък
 3. Жалба от Станимир Караджов относно несъвместимост на член на СИК №84 в с. Средногорово
 4. Разни
01.10.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 01.10.2015

 1. Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони.
 2. Провеждане на обучение на членовете на СИК в изборния район.
 3. Разни
29.09.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 29.09.2015

 1. Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на Ганка Тодорова Богданова като независим кандидат за кмет на с. Дунавци в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Казанлък в Община Казанлък
 2. Регистриране на застъпници на кандидатска листа на Инициативен комитет за издигане на Али Ахмед Качан като независим кандидат за кмет на гр. Крън в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в Община Казанлък в Община Казанлък
 3. Разни
28.09.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 28.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 28.09.2015

 

 1. назначаване на Секционни избирателни комисии (СИК) в избирателните секции в Община Казанлък
 2. разни.
26.09.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 26.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 26.09.2015

 

 1. Назначаване на работна група за разглеждане на жалби
 2. Утвърждаване на график на 24-часови дежурства
 3. Разни
26.09.2015

Съобщение

Във връзка с огласяване на резултати от социологически проучвания по повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове и произвеждането на национален референдум Общинска избирателна комисия - Казанлък обръща внимание на разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс относно информацията, подлежаща на огласяване, и начина на огласяването й, считано от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указите на президента за насрочване на изборите, съответно за определяне датата на референдума, а именно:

„Чл. 205 (1) От деня на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.

(2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

(4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят информацията по ал. 1.

(5) Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.“
Общинска избирателна комисия Казанлък указва на същите, че при нарушения на правилата и огласяване на резултатите от допитвания и социологически проучвания нарушителите носят административнонаказателна отговорност по смисъла на чл. 475 ИК, а именно:

чл. 475 (1) На лице, което наруши разпоредбите на чл. 204, ал. 3 или чл. 205, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.

26.09.2015

Съобщенние

Във връзка с изискването за уседналост на членовете на СИК на територията на община Казанлък, Общинска избирателна комисия – Казанлък указва на партиите и коалициите представени в състава на СИК както и на районните администрации да извършат надлежна проверка на предложените членове и техните адреси с оглед своевременната регистрация в ОИК.

РЕШЕНИЕ № 2303-МИ/НР
София, 22.09.2015

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА т. 16 на Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

„За членове на СИК се назначават български граждани, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция.

За членове на СИК могат да бъдат назначавани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на Република България, които имат избирателни права съгласно чл. 396, ал. 2 от ИК – навършили са 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адрес на пребиваване на територията на общината не по-късно от 24 април 2015 г. включително, на която се намира избирателната секция, не са лишени от правото да гласуват в държавата-членка, на която са граждани, и са включени в избирателния списък – част ІІ.“

 

ОТМЕНЕНО с Решение №9951/29.09.2015 по адм.д.№11100 от 2015 г. на ВАС Линк

25.09.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 25.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 25.09.2015

 

1.Поправка на технически грешки в решения на ОИК

2.Разни

25.09.2015

Съобщение

Безплатен телефонен номер за справки в избирателните списъци

На безплатен телефонен номер 0800 20109 избирателите могат да правят справки в избирателните списъци всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч., както и събота и неделя от 8.30 ч. до 12.30 ч.

24.09.2015

Съобщение

Общинска Избирателна Комисия Казанлък  предостявя на вниманието на всички заинтересовани,

РЕШЕНИЕ: https://www.cik.bg/bg/decisions/2113/2015-09-11

на Централна Избирателна Комисия, във връзка с условията и реда

за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции

и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 

 

23.09.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 23.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 23.09.2015

 

1.Обявяване на резултата от провеждане на процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, местните коалиции и независими кандидати, регистрирани от ОИК Казанлък в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Казанлък, както и от провеждане на процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

2.разглеждане на постъпилите заявления за регистрации;

3.разни.

22.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК на 22.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Казанлък

Проект за дневен ред на 22.09.2015

 

 

1.Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

2.Разни

22.09.2015

Дневен ред на ОИК Казанлък 22.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Казанлък

Проект за дневен ред на 22.09.2015 от 21.00ч. 

 

1.Разглеждане на заявление за регистрация

2.Разни

21.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

КАЗАНЛЪК

 

Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г.

Според РЕШЕНИЕ №178 / 20.09.2015г. на ОИК Казанлък, тегленето на жребия ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 17.00 ч. в ЗАЛА 6 в сградата на Общинска администрация Казанлък, находяща се на ул. „Розова долина“ 6.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

21.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

КАЗАНЛЪК

 

Според РЕШЕНИЕ № 177 / 20.09.2015г., процедурата за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Казанлък ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 16.00 ч. в ЗАЛА 6 в сградата на Общинска администрация Казанлък, находяща се на ул. „Розова долина“ 6.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

21.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 21.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Казанлък

Проект за дневен ред на 21.09.2015

1.Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

2.Разни

20.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 20.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 20.09.2015

 

 

1.Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

2.Разни

19.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 19.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 19.09.2015

 

 

1.Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

2.Разни

18.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 18.09.2015

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЗАНЛЪК

Проект за дневен ред на 18.09.2015

 

 

1.Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

2.Поправки на технически грешки и допълнения в решения на ОИК

3.Разни

17.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 17.09.2015

Заседание на ОИК - Казанлък на 17.09.2015

Проект за дневен ред

 

1. разглеждане на постъпили заявления за регистрация

2. разни

16.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 16.09.2015

Заседание на ОИК - Казанлък на 16.09.2015

Проект за дневен ред

 

 

1.поправка на технически грешки в решение на ОИК

2.разни

15.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 15.09.2015

 

Заседание на ОИК - Казанлък на 15.09.2015

Проект за дневен ред

1. разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

2. разни.

14.09.2015

Съобщение

Заседание на ОИК - Казанлък на 14.09.2015

Проект за дневен ред

 

 1. Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации
 2. Разни
13.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Казанлък

 13.09.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК Казанлък Ви уведомява, че приемът на документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се извършва всеки ден от 09:00 до 17:00ч.

На 22.09.2015г. приемът ще продължи до 18:00ч.

13.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Казанлък

 13.09.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК Казанлък Ви уведомява, че приемът на документи за регистрация на партии, (местни) коалиции и инициативни комитети ще се извършва всеки ден от 09:00 до 17:00ч.

На 14.09.2015г. приемът ще продължи до 18:00ч.

13.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 13.09.2015

Заседание на ОИК - Казанлък на 13.09.2015

Проект за дневен ред

 

 1. Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации
 2. Разни
12.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 12.09.2015

Заседание на ОИК - Казанлък на 12.09.2015

Проект за дневен ред

 

 1. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Казанлък

     2.   Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации

 1. Разни
11.09.2015

Дневен ред на заседание на ОИК 11.09.2015

Заседание на ОИК - Казанлък на 11.09.2015

Проект за дневен ред

 

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Казанлък за разпределяне в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
 2. Определяне на населените места, в които ще се избират кметове на кметства при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
 3. Разглеждане на постъпилите заявления за регистрации
 4. Разни.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 415 / 19.12.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник – Николай Стефанов Терзиев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на БСП лява България кандидат – Румяна Стоянова Друмева.

 • № 414 / 12.04.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник – Халил Реджепов Летифов и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на Движение за права и свободи – ДПС кандидат – Борислав Александров Асенов

 • № 413 / 11.04.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник – Донка Димова Симеонова и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата на МК „БСП лява България“ кандидат – Моника Божидарова Динева

всички решения